1 2 3
ELEKTRİK VE MEKANİK ÜRÜNLER, EKİPMAN, SİSTEM VE UYGULAMALAR
MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLİK, DANIŞMANLIK, KURULUM, SAHA DENETİMİ VE YURTDIŞI PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
ALÇAK GERİLİM GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİM (KOMPANZASYON) SİSTEMLERİ
RUSYA VE BDT ÜLKELERİNE YÖNELİK BELGELENDİRME HİZMETLERİ
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI ( TMGD)
DANGEROUS GOODS SAFETY ADVISER ( DGSA )
 
"Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdamı zorunlu hale gelmiştir. 22.05.14 tarihinde yayınlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ" ile TMGD istihdam etmek zorunda olan işletmeler şöyle belirtilmiştir.
 
a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3'te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri , kapsayarak TMGD istihdamı zorunlu hale getirilmiştir.
 
TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI VE ÖZELLİKLERİ
Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine (katı, sıvı,(viskosite veya gaz özelliğine göre) ve o maddeden neden olabileceği tehlikeler göre SINIFLANDIRILMAKTADIR.

Buna göre ana dokuz (9) ve alt sınıflarla birlikte toplam on üç (13) tehlike madde sınıfı bulunmaktadır
 
Sınıf Sınıfın Tanımlanması
1 Patlayıcı Madde ve Nesneler
2 Gazlar
3 Yanıcı Sıvı Maddeler
4.1

Yanıcı Katı Maddeler

4.2 Kendi Kendine Yanan Maddeler
4.3 Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler
5.1

Yakıcı (oksitleyici) Maddeler

5.2

Organik Peroksitler

6.1 Zehirli Maddeler
6.2 Bulaşıcı Maddeler
7 Radyoaktif Maddeler
8 Aşındırıcı/ Asidik Maddeler
9 Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler
 
 
Alyagrup Danışmanlık olarak işletmeniz için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdamınızı gerekli tüm ADR zorunluluklarını yerine getirerek, aşağıda belirtilen mevzuat hükümleri kapsamında tecrübeli, profesyonel danışmanlarımız ile karşılamaktayız. Konusunda bilgili ve iyi bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, mevzuatı son derece iyi bilerek, hem mevzuat gereklerinin yerine getirilmesini sağlar hem de bunu müşterisi için en düşük maliyet ile yapmak için çalışır. Münhasır taşıma, sınırlı ve istisnai miktar muafiyetlerini kullanarak hızlı ve düşük maliyetli çözümler bulur.
 
 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Görev ve Yükümlülükleri
 
MADDE 23 –
(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.
(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar;
a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare'ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:
1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
3) ADR/RID Bölüm 1.8.3.6'ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
4) Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.
5) ADR'de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.
ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR'deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2'de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.
(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.
(4) TMGD'ler, ADR/RID'da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.
(5) Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.